بایگانی‌ها صبح جادویی،سحر خیزی،هال الرود، - مدیر کسب و کار